Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarının çerçevesini oluşturan iki düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28 inci maddesinde daire başkanlığımızın görevleri;

“Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.”  şeklinde tanımlanmıştır.

     Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları belirleyen bir diğer düzenleme ise "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İdari Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esaslarıdır". Üniversite Senatosu tarafından yürürlüğe konulan usul ve esasların 13 üncü maddesinde daire başkanlığımızın görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
 
“Madde 13. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
1. Üniversite bina ve tesislerinin yapımı için gerekli olan etüt, sondaj, plan ve projeleri tamamlayarak ihale işlemlerini gerçekleştirmek,
2. Yerleşke planlarını hazırlamak ve bu planlarla ilgili imar planı, imar tadilatı gibi değişiklikleri yapmak,
3. Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma işlemlerini yapmak,
4. Üniversiteye ait taşınmazların tahsis ve devir vb. işlemleri yürütmek ve Taşınmaz Mal
Yönetmeliği gereğince kayıtlarını tutmak,
5. Üniversitenin kalorifer tesisatlarının ve kazan dairelerinin, soğuk oda, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin, telefon santrallerinin ve jeneratörlerin bakım onarımla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
6. Bina, tesis ve sistemlerin periyodik bakımlarını takip etmek ve gerekli onarımları yapmak, 7. Üniversitemize hibe edilecek taşınmaz, bina ve diğer tesislerle ilgili her türlü işlemleri ve yapım safhasında kontrollük hizmetlerini yürütmek,
8. Enerji verimliliğine ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartnamelere uygun olarak bina tesisatlarının, ısı yalıtımlarının, bina ve çevre aydınlatma sistemleriyle ilgili olarak etütlerini yapmak ve uygulamak,
9. Altyapı, çevre düzenlemesi, trafo, su deposu, doğal gaz dönüşümü vb. avan projeleri, ön projeleri, uygulama projeleri ihalelerini ve yapımını sağlamak,
10. Yol, kaldırım vb. ulaştırma yapılarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, gerekli tabela, işaret ve isimlikleri yapmak,
11. Sivil Savunma Uzmanlığı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
12. Rektörlük Makamı ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” 

Daire Başkanlığımızın mevzuatta belirtilen görevlerini sınıflandırdığımız zaman özetle: planlama, kamulaştırma, projelendirme, yapım, bakım, onarım ve işletme faaliyetleri şeklidedir.